Allmänna villkor

Priser

Priser anges per styck exklusive moms. Pris och sortiment gäller med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att göra de ändringar eller prisjusteringar som våra leverantörer har friskrivit sig för. Tjänstetid debiteras per påbörjad halvtimma.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot e-faktura, max 30 dagar netto. Vill ni ha pappersfaktura tillkommer 45 kr. Vänligen maila era uppgifter på faktura@cadcraft.se för att säkerställa att fakturan hamnar rätt. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta 18% (2014). Då påminnelsen förfallit till betalning inleds formellt indrivningsförfarande. Alla varor tillhör Cadcraft intill full likvid har erlagts. Alla frakter debiteras enligt gällande frakttariffer.

Avbokning

Avbokningar skall göras senast fem arbetsdagar innan överenskommet datum. För avbokningar dagen innan avtalad tid eller senare debiteras fullt arvode. För avbokningar mellan fem och en dag innan avtalad tid debiteras hälften ursprungligt avtalat arvode

Traktamente

Vid övernattning debiteras traktamente enligt Skatteverkets rekommendationer, kostnader för logi/biljetter m.m. debiteras till självkostnadspris. Övernattning undviks om möjligt och sker endast efter överenskommelse. Vid tjänsteresa längre än 10 timmar debiteras dagtraktamente á 220kr (2014). Vid tjänsteresa längre än 4 men kortare än 10 timmar debiteras dagtraktamente á 110kr (2014).

Restid

Restid debiteras enligt ordinarie arvode och per påbörjad halvtimma. Vid resa med bil tillkommer 46kr/mil (2014).

Övertid

Vid överenskommelse om arbete utanför normal arbetstid debiteras övertidsersättning enligt samma tider och med motsvarande procentökning på ordinarie arvode som i Teknikavtalet – Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna, §7, Mom 3:2.

Löpande avtal och tjänster

De tjänster och avtal som är av löpande karaktär och tecknas på årsbasis, förlängs per automatik årsvis om inget annat avtalats. Detta omfattar: Supportavtal, CadCoach-avtal, Autodesk Subscription-avtal (Maintenance och Desktop), samt underhållsavtal tillhörande Cadcrafts egna produkter, tjänstepaketeringar och anpassningar. Uppsägning skall ske senast 10 arbetsdagar innan avtalet löper ut.

Externa omständigheter

Tjänstetimmar som åtgår för felsökning eller åtgärd kopplade till felaktigheter i våra leverantörers programvara/hårdvara eller andra faktorer utanför Cadcrafts kontroll, debiteras löpande enligt ordinarie arvode och avhjälpas inom rimlig tid. Båda parter frias från ansvar enligt ingånget avtal i den utsträckning uppfyllandet av avtalet hindras av force majeure.

Projektledning utöver överenskommen tid

Då uppdragets utformning eller kundens arbetsformer kräver projektmöten och projektledning utöver ursprungligt överenskommen tidsomfattning debiteras detta löpande enligt ordinarie arvode.

I de fall då även andra avtal/villkor existerar skall Cadcrafts allmänna villkor äga tolkningsföreträde. Separata villkor/avtal gäller för support, underhåll, programutveckling och ramavtal. Dessa bifogas vid behov.