Generelle betingelser

Priser

Pris oppgis per stykk eksklusiv moms. Pris og sortiment gjelder med forbehold om endringer og eventuelle trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å gjøre de samme endringer eller prisjusteringer som våre leverandører foretar. Tjenestetid debiteres per påbegynte halvtime.

Betalingsbetingelser

Betalning skjer mot e-faktura, max 30 dagar netto. Vil dere ha papirfaktura tilkommer 45 kr. Vennligst maile oss opplysningene på faktura@cadcraft.se for å sikre at fakturaen kommer fram. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrente 18% (2014). Dersom påminnelsen forfalt til betalning innledes formellt inkasso. Alle varer tilhører Cadcraft inntil oppgjøret er fullført. Alle frakt debiteres i henhold til gjeldende frakttariffer.

Avbestilling

Avbooking skal gjøres senest fem arbeidsdager før avtalt dato. For avbookinger dagen før avtalt tid eller senere debiteras fullt beløp. For avbookinger mellom fem og en dag innen avtalt tid debiteres halvparten av det opprinnelig avtalte oppgjøret

Reise og diett

Reisetid debiteres i henhold til ordinær rate og per påbegynt halvtime. Ved reise med bil tilkommer 46kr/mil (2014).

Ved overnatting debiteres diett i henhold til Statens satser, kostnad for logi/billetter m.m. debiteres til selvkostpris. Overnatting unngås om mulig og skjer kun etter avtale. Ved tjenestereise lenger enn 10 timer debiteres dag diett á 220kr (2014). Vid tjenestereise lengre enn 4 men kortere enn 10 timer debiteres dagdiett á 110kr (2014).

Overtid

Er man kommet overens om arbeid utenfor ordinær arbeidstid debiteres overtid i henhold til de samme tider og med tilsvarende prosent økning på ordinær rate som i Teknikkavtalen – Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna, §7, Mom 3:2.

Løpende avtaler och tjenester

De tjenester og avtaler som er av løpende karakter og tegnet på årsbasis, forlenges automatisk årlig om ingenting annet avtales. Dette omfatter: Supportavtale, CadCoach-avtale, Autodesk Subscription-avtale (Maintenance Plan og Desktop), samt vedlikeholdsavtale på Cadcrafts egne produkter, tjenestepakker og tilpasninger. Oppsigelse skal skje senest 10 arbeidsdager før avtalen løper ut.

Andre omstendigheter

Tid som går med til feilsøking eller tiltak koblet til feil i våre leverandørers programvare/hardware eller andre faktorer utenfor Cadcrafts kontroll, debiteras løpende i henhold til ordinære rater og løses innen rimelig tid. Begge parter fritas fra ansvar i henhold til avtalen i den utstrekning oppfyllelse av avtalen hindres av force majeure.

Prosjektledelse utover avtalt tid

Dersom oppdragets utforming eller kundens arbeidsformer krever prosjektmøter och prosjektledelse utover opprinnelig avtalt tid debiteres detta løpende i henhold til ordinære rater.

I tilfeller der andre avtaler/vilkår eksisterer skll Cadcrafts allmenne vilkår prioriteres. Separate vilkår/avtaler gjelder for support, vedlikehold, programutvikling og rammeavtaler. Disse legges ved etter behov.