Allmänna villkor

 

 

CADCRAFT AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

 KONSULTUPPDRAG

 

1.Inledning

 

1.1

Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänster där Cadcraft AB (”Cadcraft”) antingen ställer viss resurs till beställarens, kundens (”Kunden”) förfogande, eller utför av Kunden beställt Uppdrag enligt vilket visst resultat ska tillhandahållas. Dessa allmänna avtalsvillkor utgör en bilaga och integrerad del av ett huvudavtal, ramavtal, order eller annan avtalshandling (”Avtalet”).

 

1.2

Cadcraft ska utföra konsulttjänsten i enlighet med vad som anges i dessa allmänna villkor samt eventuell avtalad specifikation och eventuell tidsplan. Vissa punkter i dessa allmänna villkor avser endast konsulttjänst som genomförs som Uppdrag (”Uppdrag”).  

 

1.3

Om avtal ingås om Uppdrag som löper tillsvidare eller under viss avtalstid, ska avtalstiden och frågor om förlängning och uppsägning regleras vid beställning av sådan tjänst.

 

2. Uppdragets genomförande

 

2.1

Konsulttjänst ska utföras med omsorg, i enlighet med avtalad specifikation och tidsplan och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

 

2.2

Konsult ska vid konsulttjänstens utförande iaktta god yrkessed.

 

2.3

Konsult får inte från annan än Kunden motta eller inhämta direktiv för konsulttjänstens genomförande.

 

2.4

Avbokning av tjänst ska göras senast fem arbetsdagar innan överenskommet datum. För avbokningar dagen innan avtalad tid eller senare debiteras fullt arvode. För avbokningar mellan fem och en dag innan avtalad tid debiteras hälften ursprungligt avtalat arvode.

Avbokning av kurs skall göras senast 10 arbetsdagar innan kursstart. För avbokningar nio till tre dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden. För avbokning av kurs senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela kurskostnaden.

 

2.5

Cadcrafts åtagande gäller tjänster. Om inte annat avtalas skriftligen ska erforderlig maskinell utrustning, hårdvara, datortillbehör, programvara, databaser, blanketter, modem, telelinjer och service samt annan utrustning eller erforderligt material, tillhandahållas och bekostas av Kunden.

 

2.6

Kunden ska även förse Cadcraft med instruktioner och med allt sådant underlag, som erfordras för att Cadcraft ska kunna utföra Uppdraget. Kunden svarar för arbetsledning och kontroll.

 

2.7

Cadcrafts normala arbetstid är åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka. Arbetstidens förläggning under dagen anpassas, om möjligt, till Kundens ordinarie arbetstider. Kunden är skyldig att senast en månad i förväg meddela Cadcraft, om arbete inte kan utföras viss dag.

 

2.8

Cadcraft ansvarar för att Uppdraget färdigställs till viss tidpunkt, endast om detta uttryckligen anges i huvudavtalet.

 

3. Personal

 

3.1

Cadcraft har rätt att under Uppdragets genomförande låta sin personal delta i planerad utbildning, om Kunden informerats senast en månad före utbildningen. Cadcrafts personal ska också under Uppdragets genomförande ges möjlighet att delta i interna möten och seminarier liksom att ta avtalsenlig semester.

 

3.2

Om person, som är engagerad i Uppdraget, slutar sin anställning, sjuk­skrivs under längre tid, inkallas, begär föräldraledighet eller är från­varande av liknande skäl, ska Cadcraft utse annan lämplig person att genomföra Uppdraget. Önskar Cadcraft i övrigt byta personal, ska detta ske först efter samråd med Kunden.

 

3.3

Önskar Cadcraft anlita underkonsult för att genomföra viss del av Uppdraget, ska detta godkännas av Kunden, om det kan anses befogat. Oavsett det nyssnämnda är Cadcraft fri att anlita annat bolag i samma koncern som under­konsult.

 

3.4

Kunden ska tillhandahålla egen personal i erforderlig utsträckning.

 

3.5

Parterna förbinder sig att inte under Uppdragets genomförande och under en tid av 12 månader efter Uppdragets slutförande anställa eller aktivt verka för att anställa person, som är eller har varit engagerad i Uppdraget.

 

 

4. Ersättning och priser

 

4.1

Pris och ersättning för Cadcrafts konsulttjänster framgår av Avtalet eller av Cadcrafts gällande prislista.

 

4.2

Cadcraft har rätt till ersättning för kostnader m.m. enligt nedan angivna principer. Ersättningsnivåerna framgår av Cadcrafts gällande prislista.

 

4.2.1

Rese- och traktamentsersättning med belopp debiteras traktamente enligt Skatteverkets rekommendationer. Kostnader för logi/biljetter m.m. debiteras till självkostnadspris. Övernattning undviks om möjligt och sker endast efter överenskommelse.

 

4.2.2

Restid debiteras enligt gällande prislista och per påbörjad halvtimme. Vid resa med bil tillkommer milersättning.

 

4.2.3

Vid överenskommelse om arbete utanför normal arbetstid debiteras övertidsersättning x1.50 på ordinarie arvoden för vardagskvällar, samt x1.75 på ordinarie arvoden för helger. Detta gäller även restid.

 

4.2.4

För ev utlägg avseende sådant som Kunden är skyldig att bekosta, ska ersättningen motsvara självkostnad med ett rimligt påslag för administration.

 

4.3

Om inte annat framgår av Avtalet, har Cadcraft rätt a vid varje kalenderårsskifte ändra avtalade timarvoden och ev. fast ersättning i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm), SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet)..

 

4.4

I avtalade priser och ersättnings normer ingår inte mer­värdeskatt, tullar, importavgifter eller annan skatt, avgift eller liknande pålaga. Ersättning för nämnda pålagor tillkommer.

 

5. Betalningsvillkor

 

5.1

Har ej annat överenskommits, ska Kunden betala ersättning enligt löpande räkning med det timarvode och andra ersättningar som framgår av Avtalet, att faktureras veckovis i efterskott om inte annat avtalats. Betalningsskyldighet beror inte av särskilt godkännande.

 

5.2

Är Beställare i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar från det att Cadcraft anmodat Beställare att betala har Cadcraft rätt att innehålla leverans av produkt, eller del därav, till dess full betalning sker eller annan överenskommelse nås.

 

5.3

Cadcraft har rätt att utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.

 

5.4

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift 60 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

5.5

Skulle Kunden, trots särskild påminnelse, inte betala utestående fordringar, har Cadcraft rätt att tills vidare avbryta sitt arbete och att få ersättning för därav förorsakade kostnader.

 

6. Immateriella rättigheter, äganderätt m.m.

 

6.1

Äganderätten till system, program, dokumentation och dylikt, som skapas och till­kommer i anledning av Uppdraget och som Kunden särskilt beställt och bekostat, övergår till Kunden, sedan Kunden erlagt full betalning.

 

6.2

Alla rättigheter, av vad slag de vara må, avseende system, programvara, dokumentation, data, registerinformation och dylikt, som Cadcraft använder vid utförande av konsulttjänsterna eller tillhandahåller Kunden vid driften av konsulttjänsterna tillkommer och förblir Cadcrafts och Kunden har inga som helst rättigheter därtill eller anspråk på sådana rättigheter. Upphovsrätt till metoder, programvara, system, dokumentation och dylikt, som inte beställts och bekostats av Kunden utan som Cadcraft tillhandahållit, är Cadcrafts eller i förekommande fall, tredje mans. Kunden får inte nyttja, mångfaldiga, överlåta eller exploatera sådan egendom. Egendom, till vilken nyttjanderätt, licens eller annan rätt upplåtits särskilt åt Kunden, får Kunden nyttja, mångfaldiga, överlåta eller exploatera endast enligt särskilt avtal. Upphovsrätten och eventuella andra rättigheter till system, programvara, dokumentation, data, registerinformation och dylikt, som tillkommit i anledning av uppdrag enligt Avtalet övergår/licensieras Kunden endast om särskilt skriftligt avtal träffats om sådan övergång/licens.

 

6.3

Kunden ska ha rättigheter och giltiga licenser till all programvara som Kunden använder tillsammans nyttjas tillsammans med programvaran eller nyttjas av Cadcraft för Kundens räkning. Alla rättigheter, av vad slag de vara må, avseende system, programvara, dokumentation, data, registerinformation och dylikt, som Kunden tillhandahåller Cadcraft tillkommer och förblir Kundens och Cadcraft har inga som helst rättigheter därtill eller anspråk på sådana rättigheter. Kunden äger all data och information som finns lagrad i Kundens system.

 

6.4

Cadcraft har även rätten till det know-how, som erhålls genom Uppdraget.

 

6.5

Cadcraft förbehåller sig i förekommande fall äganderätten till levererad hårdvara eller andra produkter till dess full betalning för hela leveransen skett.

 

7. Sekretess

 

Parterna får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för konsulttjänstens genomförande. Som konfidentiell information anses inte uppgift, som redan blivit allmänt känd eller rättmätigt erhållits från tredje man.

 

8. Ansvar

 

8.1

Om inte annat överenskommits i Avtalet, har Cadcraft inte något projektansvar eller projektledningsansvar. Cadcraft ansvarar för funktionalitet och prestanda i konsulttjänsterna och resultat endast efter uttrycklig överenskommelse i Avtalet.

 

8.2

Cadcraft har samma ansvar för underkonsults arbete som för eget arbete.

 

8.3

Cadcrafts skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada, som Cadcraft förorsakat av vårdslöshet. Ansvaret omfattar inte indirekt skada som t.ex. utebliven vinst eller besparing, produktionsbort­fall, förlust av data, tredjemansskador, följdskador, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Cadcrafts ansvar omfattar inte heller skada, som beror på Kunden, som t.ex. fel eller brist i programvara, underlag, material, tjänst eller uppgift, som tillhandahållits av Kunden eller fel eller brist som beror på ingrepp eller ändring, som Kunden låtit utföra i program, ut­rustning, material eller annat.

 

8.4

Om Cadcraft har ansvar för viss leveranstid, utgår vid försening vite. Vitet ska för varje hel vecka, som förseningen varat, motsvara 0,5 % av beräkningsunderlaget, dock högst sammanlagt 10 % av beräknings­underlaget. Underlag för beräkning av vite ska vara Cadcrafts arvode för det ursprungligen avtalade Uppdraget, dock högst det arvode som Cadcraft faktiskt uppburit för arbete under de senaste tolv kalender­månaderna före förseningen. Kunden är inte berättigad till ersättning eller till skadestånd p.g.a. inträffad försening utöver angivet vite.

 

8.5

Om Cadcraft levererat hårdvara eller annan utrustning eller system- eller standardprogramvara, tar Cadcraft inte i något avseende något längre gående ansvar än det, som faktiskt kan utkrävas av sådan leverantör.

 

8.6

Cadcrafts sammanlagda skadeståndsskyldighet – inkl ev vite – begränsas till ett belopp, som motsvarar 25 % av ett motsvarande beräkningsunderlag, som det anges i punkt 8.4. Cadcraft är inte skyldigt att därutöver återbetala uppburen ersättning.

 

8.7

Kundens rätt till skadestånd, vite eller annan ersättning är förverkad, om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre månader från det skadeståndsgrunden upptäcktes eller bort upptäckas. Cadcrafts ansvar för dolda fel eller annat är i allt fall begränsat till dolda fel eller omständighet som upptäckts och påpekats för Cadcraft inom sex månader efter att Uppdraget avslutats och för Uppdrag, som pågår under mer än ett år, efter att berörd del av tjänsterna utförts.

 

9. Intrång i immateriell rättighet

 

Cadcraft ansvarar för att avtalsenligt nyttjande av programvara, system, produkt eller dokumentation, som Cadcraft utvecklat och tillhandahållit inom ramen för Uppdraget, inte innebär intrång i tredje mans patent-, upphovs- eller varumärkesrätt. Kunden är skyldig att genast meddela Cadcraft, om sådant intrång påstås eller kan befaras.

 

10. Behandling av personuppgifter

 

10.1

Cadcraft förbinder sig att följa de särskilda regler och myndighetskrav som gäller för Kunden vid eventuell behandling av personuppgifter som Kunden meddelar Cadcraft.

 

10.2

Kunden är personuppgiftsansvarig för de register som omfattas av Avtalet. Detta innebär att Kunden i förekommande fall, ansvarar för att tillstånd finns enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt beslutar om hur informationen i dessa register får användas.

 

10.3

Om Cadcraft kommer att behandla personuppgifter för Kundens räkning, ska Cadcraft i sin behandling av sådana personuppgifter vara personuppgiftsbiträde enligt personuppgiftslagen i förhållande till Kunden. Cadcraft förbinder sig vidare att följa de instruktioner som Kunden ger rörande behandling av personuppgifter, vilka regleras i särskilt.

 

11. Force majeure m.m.

 

Om fullgörandet av Cadcrafts prestation förhindras av någon oförut­sedd omständighet utanför Cadcrafts kontroll, ska detta medföra att Cadcraft dels är befriad från skadestånd, vite och andra påföljder, dels har rätt till tidsförlängning. Om Uppdraget i sådant fall till väsentlig del förhindras i mer än tre månader, har Cadcraft rätt att häva avtalet utan ersättningsskyldighet.

 

12. Hävning

 

12.1

Kunden har rätt att häva avtalet, om Cadcraft på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet och trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Kunden har dock inte rätt att häva avtalet p.g.a. försening, förrän Kunden blivit berättigad till maximalt vite. Om Kunden hävt avtalet enligt denna punkt, har Cadcraft, liksom vid hävning enligt § 10, rätt till ersättning för utfört arbete och kostnader, i den mån resul­tatet av Cadcrafts arbete används eller kan användas på ett menings­fullt sätt.

 

12.2

Cadcraft har rätt att häva avtalet, om Kunden på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet eller om Uppdraget väsentligen ändras eller utökas. Cadcraft har i så fall rätt till ersättning för arbete, kostnader och utebliven vinst.

 

12.3

Part har rätt att häva avtalet, om den andra parten försatts i konkurs, inlett företagsrekonstruktion, ackordsförhandlingar, inställt betalningarna eller ändå kan anses vara på obestånd.

 

12.4

Erlägger Kunden full ersättning enligt ovan, är Cadcraft skyldigt att redovisa och till Kunden överlämna alla handlingar, som utarbetats för Kundens räkning i Uppdraget.

 

13. Tvister

 

13.1

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand lösas mellan parterna i god anda.

 

13.2

Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av allmän domstol.

*  *  *

 

Läs även Cadcrafts GDPR Policy här