Allmänna villkor

 

 English version: https://www.cadcraft.com/sv/en/general-terms-and-conditions

 

1.Inledning

 1.1

Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänster där Cadcraft AB (”Cadcraft”) antingen ställer viss resurs till beställarens, kundens (”Kunden”) förfogande, eller utför av Kunden beställt Uppdrag enligt vilket visst resultat ska tillhandahållas. Dessa allmänna avtalsvillkor utgör en bilaga och integrerad del av ett huvudavtal, ramavtal, order eller annan avtalshandling (”Avtalet”).

 1.2

 Cadcraft ska utföra konsulttjänsten i enlighet med vad som anges i dessa allmänna villkor samt eventuell avtalad specifikation och eventuell tidsplan. Vissa punkter i dessa allmänna villkor avser endast konsulttjänst som genomförs som Uppdrag (”Uppdrag”).  

 1.3

Om avtal ingås om Uppdrag som löper tillsvidare eller under viss avtalstid, ska avtalstiden och frågor om förlängning och uppsägning regleras vid beställning av sådan tjänst.

 

2.Konsulttjänsternas utförande

 2.1

Konsulttjänst ska utföras med omsorg, i enlighet med avtalad specifikation och tidsplan och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

 2.2

Konsult ska vid konsulttjänstens utförande iaktta god yrkessed.

 2.3

Konsult får inte från annan än Kunden motta eller inhämta direktiv för konsulttjänstens genomförande.

 2.4

Avbokning av tjänst ska göras senast fem arbetsdagar innan överenskommet datum. För avbokningar dagen innan avtalad tid eller senare debiteras fullt arvode. För avbokningar mellan fem och en dag innan avtalad tid debiteras hälften av ursprungligt avtalat arvode.

Avbokning av kurs skall göras senast 10 arbetsdagar innan kursstart. För avbokningar nio till tre dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden. För avbokning av kurs senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela kurskostnaden.

 2.5

Cadcrafts åtagande gäller tjänster. Om inte annat avtalas skriftligen ska därför erforderlig maskinell utrustning, hårdvara, datortillbehör, programvara, databaser, blanketter, modem, telelinjer och service samt annan utrustning eller erforderligt material, tillhandahållas och bekostas av Kunden.

2.6

Kunden ska även förse Cadcraft med instruktioner och med allt sådant underlag, som erfordras för att Cadcraft ska kunna leverera sina tjänster och Uppdrag. Kunden svarar för arbetsledning och kontroll.

 2.7

Cadcrafts normala arbetstid är åtta timmar per dag och 40 timmar per vecka. Arbetstidens förläggning under dagen anpassas, om möjligt, till Kundens ordinarie arbetstider. Kunden är skyldig att senast en månad i förväg meddela Cadcraft, om arbete inte kan utföras viss dag.
Normal arbetstid är 08:00- 17:00 vardagar. Arbete mellan 22:00 – 06:00 utförs inte. Helgarbete kan schemaläggas mellan 06:00 -22:00 lördag och söndag

 2.8

Cadcraft ansvarar för att Uppdraget färdigställs till viss tidpunkt, endast om detta uttryckligen anges i Avtalet.

 

3.Personal

 3.1

Cadcraft har rätt att under Uppdragets genomförande låta sin personal delta i planerad utbildning, om Kunden informerats senast en månad före utbildningen. Cadcrafts personal ska också under Uppdragets genomförande ges möjlighet att delta i interna möten och seminarier liksom att ta avtalsenlig semester.

 3.2

Om person, som är engagerad i Uppdraget, slutar sin anställning, sjuk­skrivs under längre tid, inkallas, begär föräldraledighet eller är från­varande av liknande skäl, ska Cadcraft utse annan lämplig person att genomföra Uppdraget. Önskar Cadcraft i övrigt byta personal, ska detta ske först efter samråd med Kunden.

 3.3

Önskar Cadcraft anlita underkonsult för att genomföra viss del av Uppdraget, ska detta godkännas av Kunden, om det kan anses befogat. Oavsett det nyssnämnda är Cadcraft fri att anlita annat bolag i samma koncern som under­konsult.

 3.4

Kunden ska tillhandahålla egen personal i erforderlig utsträckning.

 3.5

Parterna förbinder sig att inte under Uppdragets genomförande och under en tid av 12 månader efter Uppdragets slutförande anställa eller aktivt verka för att anställa person, som är eller har varit engagerad i Uppdraget.

 

4.Ersättning och priser

 4.1

Pris och ersättning för Cadcrafts konsulttjänster framgår av Avtalet eller av Cadcrafts gällande prislista.

 4.2

Cadcraft har rätt till ersättning för kostnader m.m. enligt nedan angivna principer. Ersättningsnivåerna framgår av Cadcrafts gällande prislista.

 4.2.1

Rese- och traktamentsersättning med belopp debiteras traktamente enligt Skatteverkets rekommendationer. Kostnader för logi/biljetter m.m. debiteras till självkostnadspris. Övernattning undviks om möjligt och sker endast efter överenskommelse.

 4.2.2

Restid debiteras enligt gällande prislista och per påbörjad halvtimme. Vid resa med bil tillkommer milersättning.

 4.2.3

Vid överenskommelse om arbete utanför normal arbetstid (se 2.7) debiteras övertidsersättning x1.50 på ordinarie arvoden för vardagskvällar efter kl 18:00, samt x1.75 på ordinarie arvoden för helger. Detta gäller även restid.

 4.2.4

För ev utlägg avseende sådant som Kunden är skyldig att bekosta, ska ersättningen motsvara självkostnad med ett rimligt påslag för administration.

 4.3

Om inte annat framgår av Avtalet, har Cadcraft rätt a vid varje kalenderårsskifte ändra avtalade timarvoden och ev. fast ersättning i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm), SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).

 4.4

I avtalade priser och ersättnings normer ingår inte mer­värdeskatt, tullar, importavgifter eller annan skatt, avgift eller liknande pålaga. Ersättning för nämnda pålagor tillkommer.

4.5

Support utan avtal debiteras per påbörjad halvtimma

Om kunden har tecknat supportavtal, finns dessa i olika nivåer med ett tak på antal supporttimmar som kan nyttjas. Ej förbrukade supporttimmar kan ej förflyttas till nästkommande avtalsperiod utan anses förbrukade. Supporttimmar som överstiger den nivå som kunden tecknat faktureras, om inte en ny överenskommelse tecknas med ett högre tak på antal supporttimmar

Vid supportavtal avrundas varje ärende uppåt till närmaste 15 minutersintervall.

 

5.Betalningsvillkor

 5.1

Har ej annat överenskommits, ska Kunden betala ersättning enligt löpande räkning med det timarvode och andra ersättningar som framgår av Avtalet, att faktureras veckovis i efterskott om inte annat avtalats. Betalningsskyldighet är inte villkorad av särskilt godkännande från Kunden.

 5.2

Är Kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar från det att Cadcraft anmodat Kunden att betala har Cadcraft rätt att innehålla leverans av produkt, eller del därav, till dess full betalning sker eller annan överenskommelse nås.

 5.3

Cadcraft har rätt att utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.

 5.4

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift 60 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 5.5

Skulle Kunden, trots särskild påminnelse, inte betala utestående fordringar, har Cadcraft rätt att tills vidare avbryta sitt arbete och att få ersättning för därav förorsakade kostnader.

 

6.Immateriella rättigheter, äganderätt m.m.

6.1

Äganderätten till system, program, dokumentation och dylikt, som skapas och till­kommer i anledning av Uppdraget och som Kunden särskilt beställt och bekostat (”Resultat”), övergår till Kunden, sedan Kunden erlagt full betalning varvid även ansvaret för Resultaten övergår till Kunden. Såvida inte Kunden ger instruktion om annat, behåller Cadcraft en kopia av Resultaten för att kunna fullgöra avtalsförpliktelser gentemot Kunden och eventuellt framtida biträde till Kunden.  Support, underhåll, uppdateringar eller vidareutveckling av Resultaten tillhandahålls inte av Cadcraft utan särskilt avtal mellan parterna. Resultat som utgör programvara kan innehålla eller kräva för dess drift innehav av Cadcrafts och/eller, i förekommande fall, tredje mans programvara.    

 6.2

Alla rättigheter, av vad slag de vara må, avseende system, programvara, dokumentation, data, registerinformation och dylikt, som Cadcraft använder vid utförande av konsulttjänsterna eller tillhandahåller Kunden vid driften av konsulttjänsterna tillkommer och förblir Cadcrafts och Kunden har inga som helst rättigheter därtill eller anspråk på sådana rättigheter utan särskilt avtal mellan parterna. Upphovsrätt till metoder, programvara, system, dokumentation och dylikt, som inte beställts och bekostats av Kunden utan som Cadcraft tillhandahållit, är Cadcrafts eller i förekommande fall, tredje mans. Kunden får inte nyttja, mångfaldiga, överlåta eller exploatera sådan egendom. Egendom, till vilken nyttjanderätt, licens eller annan rätt upplåtits särskilt åt Kunden, får Kunden nyttja, mångfaldiga, överlåta eller exploatera endast enligt särskilt avtal direkt med tredje man och/eller Cadcrafts licensavtal som återfinns på https://www.cadcraft.com/sv/cadcraft-eula/ eller översänds på begäran. 6.3

Kunden ska ha rättigheter och giltiga licenser till all programvara som Kunden använder tillsammans nyttjas tillsammans med programvaran eller nyttjas av Cadcraft för Kundens räkning. Alla rättigheter, av vad slag de vara må, avseende system, programvara, dokumentation, data, registerinformation och dylikt, som Kunden tillhandahåller Cadcraft tillkommer och förblir Kundens och Cadcraft har inga som helst rättigheter därtill eller anspråk på sådana rättigheter. Kunden äger all data och information som finns lagrad i Kundens system.

 6.4

Cadcraft har även rätten till det know-how, som erhålls genom Uppdraget.

 6.5

Cadcraft förbehåller sig i förekommande fall äganderätten till levererad hårdvara eller andra produkter till dess full betalning för hela leveransen skett.

6.6

Cadcraft ansvarar för att avtalsenligt nyttjande av programvara, system, produkt eller dokumentation, som Cadcraft utvecklat och tillhandahållit inom ramen för Uppdraget, inte innebär intrång i tredje mans patent-, upphovs- eller varumärkesrätt. Kunden är skyldig att genast meddela Cadcraft, om sådant intrång påstås eller kan befaras.

 

7. Sekretess

 Parterna får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för konsulttjänstens genomförande. Som konfidentiell information anses inte uppgift, som redan blivit allmänt känd eller rättmätigt erhållits från tredje man.

 

8. Support/Fjärruppkopplade tjänster

8.1

Om avtal ingåtts där fjärruppkoppling är en del av lösningen, ska kunden förse Cadcraft med tillgång till den specifika utrustningen. Kunden ska förse Cadcraft med de säkerhetsregler och riktlinjer som kunden kräver för att upprätthålla rätt nivå på säkerhet. Cadcraft agerar så att dessa regler och riktlinjer uppfylls.Se vidare punkt 10.2

8.2

Kontaktperson/Användaren skall ha grundläggande kunskaper i den aktuella programvaran i form av minst grundutbildning på den programvaran som problemet gäller. Utbildningen skall vara genomförd av Cadcraft eller ett av Autodesk auktoriserat Trainingcenter. Alla som hos Kunden har dessa kunskaper har rätt att utnyttja Cadcraft Support Center.

8.3

Installation eller uppgradering av program innefattas ej i supportavtal, detta gäller även servicepack, hotfix både på klient och server.

8.4

Support på Autodesk programvara gäller endast de aktuella utgåvor samt tidigare utgåvor enligt Autodesk policy. För närvaranande innevarande års utgåva jämte 3 tidigare huvudutgåvor.

 

9. Ansvar

9.1

Om inte annat överenskommits i Avtalet, har Cadcraft inte något projektansvar eller projektledningsansvar. Cadcraft ansvarar för att konsulttjänsterna levereras i enlighet med punkt 2.1 och 2.2 ovan. I övrigt lämnar Cadcraft inget ansvar för konsulttjänster utan särskilt avtal mellan parterna. .

Cadcraft har samma ansvar för underkonsults arbete som för eget arbete.

9.2

För en period om nittio (90) dagar från avlämnandet  av Resultatet garanterar Cadcraft att det medium Resultatet är levererat på är fritt från defekter i material och utförande under normal användning och vad avser programvara, förutsatt att programvaran är korrekt installerad och används på den infrastruktur och den IT miljö som Cadcraft föreskrivit, väsentligen överensstämmer med tillämpliga specifikationer. Ytterligare Resultat-garantier lämnas inte utan särskilt avtal mellan parterna.       

9.3

Ansvar och garantier för de programvaror Cadcraft licensierar framgår av Cadcrafts licensavtal som återfinns på: https://www.cadcraft.com/sv/cadcraft-eula/.

9.4

Cadcrafts skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada, som Cadcraft förorsakat av vårdslöshet. Ansvaret omfattar inte indirekt skada som t.ex. utebliven vinst eller besparing, produktionsbort­fall, förlust av data, tredjemansskador, följdskador, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Cadcrafts ansvar omfattar inte heller skada, som beror på Kunden, som t.ex. underlåt att hålla av Cadcraft föreskriven infrastruktur/IT-miljö, fel eller brist i programvara, underlag, material, tjänst eller uppgift, som tillhandahållits av Kunden eller fel eller brist som beror på ingrepp eller ändring, som Kunden låtit utföra i program, ut­rustning, material eller annat.

 9.5

Om Cadcraft har ansvar för viss leveranstid, utgår vid försening vite. Vitet ska för varje hel vecka, som förseningen varat, motsvara 0,5 % av beräkningsunderlaget, dock högst sammanlagt 10 % av beräknings­underlaget. Är endast en del av leveransen försenad ska vitet beräknas på den del av priset som hänför sig till den del av leveransen som på grund av förseningen inte kan tas i bruk. Underlag för beräkning av vite ska vara Cadcrafts arvode för det ursprungligen avtalade Uppdraget, dock högst det arvode som Cadcraft faktiskt uppburit för arbete under de senaste tolv kalender­månaderna före förseningen. Kunden är inte berättigad till ersättning eller till skadestånd p.g.a. inträffad försening utöver angivet vite.

 9.6

Om Cadcraft levererat hårdvara eller annan utrustning eller system- eller standardprogramvara, tar Cadcraft inte i något avseende något längre gående ansvar än det, som faktiskt kan utkrävas av sådan leverantör.

 9.7

Cadcrafts sammanlagda skadeståndsskyldighet – inkl ev vite – begränsas till ett belopp, som motsvarar 25 % av ett motsvarande beräkningsunderlag, som det anges i punkt 9.5. Cadcraft är inte skyldigt att därutöver återbetala uppburen ersättning.

 9.8

Kundens rätt till skadestånd, vite eller annan ersättning är förverkad, om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre månader från det skadeståndsgrunden upptäcktes eller bort upptäckas. Cadcrafts ansvar för dolda fel eller annat är i allt fall begränsat till dolda fel eller omständighet som upptäckts och påpekats för Cadcraft inom sex månader efter att Uppdraget avslutats och för Uppdrag, som pågår under mer än ett år, efter att berörd del av tjänsterna utförts.

 

10. Behandling av personuppgifter

10.1

För att kunna fullgöra Avtalet behöver Cadcraft samla in och behandla personuppgifter från Kunden, såsom e-post, namn på kontaktperson [fyll på om fler PU behandlas]. Uppgifterna kommer att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att fullgöra Cadcrafts åtaganden gentemot Kunden, för delgivning av information samt för marknads- och kundanalyser och statistiska ändamål. För mer information om hur Cadcraft behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter som den registrerade har hänvisas till Cadcrafts integritetspolicy.

10.2

Om Kunden vid sin användning av Tjänsten behandlar personuppgifter är Kunden, alternativt Kundens kund, personuppgiftsansvarig, medan Cadcraft, och i förekommande fall Kunden, är personuppgiftsbiträde respektive underbiträde. Cadcraft förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och kundens skriftliga instruktioner. Cadcrafts hantering av personuppgifter för Kundens räkning ska regleras genom ett separat personuppgiftsbiträdes-, respektive underbiträdesavtal mellan parterna. Kunden åtar sig att på lämpligt sätt tillse att den vars personuppgifter ingår i Kundens data är informerad om att Kunden lämnar ut denna till Cadcraft.

10.3

För den händelse tredje man riktar krav mot Cadcraft på grund av Cadcrafts behandling av personuppgifter i Kundens data ska Kunden, under förutsättning att Cadcraft uppfyllt sina åtaganden i enlighet med personbiträdes- eller underbiträdesavtalet, hålla Cadcraft fullt ut skadeslös för sådana krav.

 

11. Force majeure m.m.

 Om fullgörandet av Cadcrafts prestation förhindras av någon oförut­sedd omständighet utanför Cadcrafts kontroll, ska detta medföra att Cadcraft dels är befriad från skadestånd, vite och andra påföljder, dels har rätt till tidsförlängning. Om Uppdraget i sådant fall till väsentlig del förhindras i mer än tre månader, har Cadcraft rätt att häva avtalet utan ersättningsskyldighet.

 

12. Hävning

 12.1

Kunden har rätt att häva avtalet, om Cadcraft på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet och trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Kunden har dock inte rätt att häva avtalet p.g.a. försening, förrän Kunden blivit berättigad till maximalt vite. Om Kunden hävt avtalet enligt denna punkt, har Cadcraft rätt till ersättning för utfört arbete och kostnader, i den mån resul­tatet av Cadcrafts arbete används eller kan användas på ett menings­fullt sätt.

 12.2

Cadcraft har rätt att häva avtalet, om Kunden på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet eller om Uppdraget väsentligen ändras eller utökas. Cadcraft har i så fall rätt till ersättning för arbete, kostnader och utebliven vinst.

 12.3

Part har rätt att häva avtalet, om den andra parten försatts i konkurs, inlett företagsrekonstruktion, ackordsförhandlingar, inställt betalningarna eller ändå kan anses vara på obestånd.

 12.4

Erlägger Kunden full ersättning enligt ovan, är Cadcraft skyldigt att redovisa och till Kunden överlämna alla handlingar, som utarbetats för Kundens räkning i Uppdraget.

 

13. Tvister

 13.1

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna i god anda.

 13.2

Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans.

***