Produktion

Optimera er byggproduktion med hjälp av digitalisering

 

Digitalisering inom byggproduktion

Byggnadsindustrin är en väldigt informationsintensiv industri med många inblandade aktörer som ska tolka information mellan de olika disciplinerna i ett byggprojekt. Viktig information som ligger till grund för det som ska byggas.

Utmaningar 

Utmaningar som finns inom byggnadsbranschen är mobiliteten som krävs för att driva ett långtidsprojekt där projektdata ofta är lagrad och därmed inte lika tillgänglig för alla involverade parter som behöver ta del av informationen. Digitalisering och automatisering av information är därför gynnsamt för hela byggprocessen och projektets livscykel, inklusive produktionsstadiet där traditionellt utskrivna ritningar ligger som underlag till det som ska byggas.

Ytterligare ett område som kan digitaliseras och automatiseras är hur underlag skickas mellan olika parter, vilka idag ofta skickas manuellt exempelvis via e-post eller en projektportal där funktionalitet för uppföljning och kommunikation saknas. Manuell hantering av underlag kan innebära en risk för att förändringar som sker i projekteringen inte kommuniceras vidare till produktionen i tid, eller att fel som uppstår i produktionen inte når projekteringen i tid. Detta kan leda till att byggprojektet baseras på felaktiga underlag som i sin tur kan vara oerhört kostsamt och resurskrävande. Med digitalisering och automatisering förenklas informationshanteringen vilket medför en bättre inblick i hela projektet för samtliga involverade parter.

Optimering

Fler utmaningar inom produktionsfasen är optimering av själva byggandet gällande rätt underlag, tidpunkt och logistik, både avsett planering av resurser och materialförbrukning.
Därför ska inte digitalisering av byggindustrin sluta vid projekteringen, utan även anpassas till er byggproduktion som är den faktiska anledningen till varför ni projekterar.
Att digitalisera hela byggprocessen handlar inte enbart om den visuella delen vid projekteringen och kollisionskontrollerna. Det handlar även om att kunna applicera tidsplanering (4D), mängdning och kalkylering (5D) för att förenkla kommunikationen, som är en mycket viktig aspekt i produktionen, mellan alla involverade parter.

Genom att nyttja informationsbärande 3D-modeller via en projektportal, exempelvis BIM Collaborate Pro, kan avståndet minskas mellan projekteringen och produktionen. Detta tillför delaktighet genom hela projektet där produktionen kan arbeta med rätt underlag och med rätt version samt kommunicera direkt inne i modellen med projekteringen.

 

Med hjälp av rätt verktyg, arbetsmetod och med stöttning från oss på Cadcraft kan vi tillsammans minimera risker och samtidigt optimera produktionen.

Relaterade produkter och tjänster