Hustillverkare

Effektivisera och digitalisera er hustillverkning

Hustillverkning

I Sverige har vi många fantastiskt duktiga hustillverkare och det blir allt fler och fler. Lång hantverkstradition blandas idag med nya, moderna idéer både gällande hustyper, tillverkningssätt och materialanvändning. På många håll ser vi husbyggnation som liknar traditionell tillverkningsindustri snarare än byggindustri, där stomdelar, sektioner och hela rumsmoduler färdigbyggs i fabrik istället för ute på plats. Ny teknik och innovativa tankesätt öppnar upp för stora möjligheter till att hålla nere kostnader, förkorta ledtider och dessutom minska miljöpåverkan.

Cadcraft Discovery Workshop

När vi träffar hustillverkare brukar vi rekommendera att göra en Cadcraft Discovery Workshop som första steg, vilket är en aktivitet där vi tillsammans med er tar ett helhetsgrepp om era processer. Tillsammans reder vi ut precis hur ni genomför era projekt idag, vilka aktiviteter ni lägger mest tid på och var ni upplever att det finns utrymme till förbättring. Vi återkommer med ett förslag på en digitaliseringsplan och hur den kan genomföras i lämpliga steg. Det kan handla om allt från att hitta en effektivare metodik för hur ni modellerar era hus, till att integrera de system ni använder, och mycket mer än så.   

Systemintegration

Genom att koppla samman de system ni använder kan ni minska andelen dubbelarbete. Vi säkerställer även mer tillförlitliga data då vi även minimerar behovet av att manuellt hantera och återskapa data. På Cadcraft kan vi integrera era viktigaste system så att ni kan jobba med en Single Source of Truth och på detta sätt kan vi strömlinjeforma era flöden och effektivisera era processer.

Standardisering

När vi projekterar hus finns det sällan ett officiellt tillvägagångssätt. Hur olika uppgifter och problem löses beror ofta på individen som får frågan på sitt bord. Lösningen är sedan beroende av erfarenhet, teknisk bakgrund, kompetens och en rad andra faktorer. Kreativitet är något vi ofta vill ta vara på men i vissa situationer är det mer lönsamt att ha bestämda rutiner för hur somliga uppgifter hanteras. Med standardiserade processer och verktyg kan ni minska risken för att missa tidsplaner eller att överskrida budget.

Projektering och produktion

För att lyckas väl i produktionen krävs genomarbetade underlag där det finns lite utrymme till tolkning och motsägelser. Detta åstadkommer ni redan vid ritbordet när ni skapar och koordinerar underlagen. För detta krävs bra och anpassade verktyg, anpassade processer och en fungerande kommunikation.

Att ta fram rätt underlag ska vara enkelt, konsekvent och tydligt. För att säkerställa detta bör dokumentationen bygga på data hämtad direkt från era CAD-modeller. Kan ni säkerställa en fungerande dubbelriktad kommunikation mellan projektering och produktion kan även arbetet underlättas med att uppdatera filerna vid eventuella ändringar.  

Med rätt verktyg och system kan ni inte bara säkerställa mer tillförlitliga underlag utan även snabba på beslutsprocesser och förkorta informationsvägar. Vi hjälper företag att sammankoppla projektering och produktion så att ni kan förbättra projektleveransen, minska andelen svinn och materialförbrukning samt hålla tidsplaner. 

Läs mer om hur ni kan effektivisera era processer kring hustillverkning

Relaterade produkter och utbildningar