Systemintegration inom byggnadsindustrin

Effektivisera data- och materialhanteringen

Systemintegration inom byggnadsindustrin

Byggnadsindustrin står inför stora utmaningar. Vi måste fortsätta bygga hållbara samhällen som både är långsiktigt trivsamma för människorna som lever där samtidigt som vi måste ta ansvar för miljön – innan, under och efter själva byggandet. Vi måste bygga hållbart, ta hänsyn till ett rådande klimathot och samtidigt möta en större efterfrågan och ökad urbanisering. Vi måste med andra ord, nu och i framtiden, bygga mer, snabbare och framför allt bättre än någonsin tidigare. Denna ekvation går endast att lösa genom att tänka nytt och innovativt.

Länge har byggnadsindustrin legat efter andra branscher när det kommer till innovation och digital utveckling, men detta är nu på väg att förändras. Med hjälp av digitala processer och verktyg kan byggindustrin bemöta dessa utmaningar som branschen står inför. Vi på Cadcraft anser att bättre digitala strategier, obrutna informationskedjor, automatisering och digital utveckling är ett måste om byggindustrin ska klara av att möta framtidens behov i förhållande till rådande krav.  

Utvecklingen inom byggnadsindustrin

Den digitala utvecklingen har pågått under många år och vi har redan digitaliserat många delar av det arbete vi gör. För cirka 40 år sedan övergick ritandet till att genomföras i i datorn med hjälp av CAD. För 20 år sedan börjades det prata om BIM, och under alla dessa år har vi kontinuerligt digitaliserat andra verktyg och processer kring våra verksamheter. Många arbetar idag redan med flera parallella verktyg och system, såsom CRM-system, CAD-system, olika typer av affärssystem och andra verktyg för projekt- och datahantering som alla hjälper till att effektivisera företagets arbete.

På Cadcraft tror vi att många kan nyttja dessa system ännu bättre än vad som görs idag. Vi tror att den verkliga nyttan kommer när våra separata system kan kommunicera med varandra. När vi kan integrera systemen med varandra kan vi minska den manuella hanteringen av data och automatisera processer.

Varför ska vi integrera olika system?

I en värld där utvecklingen går i rasade fart med högre krav på snabbhet, säkerhet och flexibel omställning, är det lätt att misstag begås. Ökad effektivitet och säkrare hantering av all information är ett måste. Flera av våra arbetsuppgifter är redan digitaliserade i olika system, såsom affärssystem, projekteringssystem, CRM-system och PDM-system. Systemintegration innebär att dessa olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans, vilket effektiviserar hela verksamheten.

Inom både byggnadsindustrin och tillverkande industri är koordinering och omarbetning av data några av de största utmaningarna. Ungefär 4–6% av den totala projektkostnaden brukar räknas som omarbetsrelaterat arbete. Därför behöver vårt arbete stöttas av effektiva lösningar där olika IT-system mellan företagets avdelningar är integrerade med varandra.

Fördelar med systemintegration inom byggnadsindustrin

Fördelarna med systemintegration är många. En av fördelarna är att det effektiviserar våra arbetsflöden, vilket frigör värdefull tid bland anställda som idag lägger tidsförödande arbete på administrativa uppgifter. Vi får färre system att hantera, samtidigt som vi kan nyttja den data vi redan tagit fram betydligt bättre, utan att behöva återskapa data i flera olika system. Med återanvändningen av data mellan systemen minskar vi behovet av manuell hantering och dubbelarbete, vilket inte enbart sparar tid, utan även säkrar underlaget för inköp och produktion. Om vi använder data direkt från våra modeller vid inköp och order kan vi dessutom skapa betydligt säkrare uppskattningar på material. Genom att proaktivt optimera materialåtgången, minska produktionsfel, generera bättre digitala samarbeten mellan de olika nödvändiga systemen, minskar vi vårt svinn och även vår negativa påverkan på miljön.

Smartare dataflöde med systemintegration inom byggnadsindustrin

På varje företag finns det ofta tydliga mål för hur respektive avdelning ska bli mer effektiv, men ofta delar olika avdelningar data och uppgifter mellan sig på olika sätt. Detta gör att vi kan missa viktiga, gränsöverskridande arbetsprocesser och att förbise denna typ av flöden skapar ofta ineffektivitet. Frågor som ni borde ta ställning till är:

  • Hur tar vi emot data i försäljnings- eller orderflödet och hur skickar vi data vidare?
  • Börjar vi varje nytt steg med att förädla eller återanvända befintliga data, eller börjar vi från noll?
  • Hur mycket tid lägger vi på att manuellt flytta information från ett system till ett annat?
  • Har samtliga alltid tillgång till senaste revision?

Genom att ta vara på den data som skapas i varje led och göra korrekt version lättillgänglig för alla inblandade parter kan onödig administration och missförstånd undvikas.

 

Verklig digitalisering – få ut mer av IT-investeringarna

Systemintegration är det optimala sättet för att få ut mer av IT-investeringarna. Att koppla samman system ger överlägsna synergieffekter och effektivitetsvinster. Integration av fristående IT-system har enorm potential att förenkla och automatisera processer och arbetsflöden, vilket ger en bättre användarupplevelse och ökad lönsamhet.

Vi på Cadcraft har lång erfarenhet av att koppla samman system som behandlar projektdata med varandra. Våra lösningar för integration bygger på standardiserade mjukvarulösningar som skräddarsys efter varje kunds enskilda behov.

Tillvägagångssätt – Var börjar man? 

För att påbörja ett arbete med systemintegration, är ett naturligt första steg att genomföra en Cadcraft Discovery Workshop. Under denna workshop går vi tillsammans igenom era dataflöden och hur en integration kan skapa värde för just er. 

 

Relaterade produkter