Hållbar industriFem anledningar att prioritera miljöarbetet

 

Miljö och hållbarhet diskuteras flitigt i media, men hur påverkar det svensk industri i praktiken? Hur kan vi göra svensk industri mer hållbar?

Definition

1987 definierade FN hållbarhet som att kunna fylla dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Idag handlar hållbarhetsarbete ofta om att knyta ihop förbättringsinsatser i syfte att ge långsiktigt hållbara resultat både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Möjlighet

Vi har privilegiet att arbeta med ett stort antal företag inom byggnads- och tillverkningsindustrin. Genom detta samarbete arbetar vi tillsammans för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter. För de företag som är framåtsträvande gällande miljöarbete kan ett ökat miljöfokus hos konsument och stat vara en stor möjlighet.

 

Nedan har vi sammanställt de, ur vår synvinkel, fem största anledningarna till varför företag inom byggnads- och tillverkningsindustri bör prioritera sitt miljöarbete och vilka konkreta insatser som kan göras. 

1. Bäst i världen

Nästan...

Varje år släpps en rapport om det globala arbetet med FN:n Sustainable Development Goals, som är en del i Agenda 2030.

I senaste versionen ligger Sverige på andra plats i världen, vilket innebär att vi gör rätt saker för att bidra till en hållbar utveckling på makronivå.

Detta innebär inte bara att företag och offentlig sektor gör rätt saker, utan även att konsumenters köpbeteende driver på omställningen.

 

hållbar industri

2. Potential

Marknaden är redo

Idag handlar konkurrenskraft om så mycket mer än enbart produktens tekniska lösning, intern effektivitet och pris. Många kunder värderar produktens miljömässiga hållbarhet lika högt.

I en omfattande undersökning genomförd av Accenture uppger 83% av de tillfrågade att det är viktigt att företag gör mer miljömässigt hållbara produkter.

Samma studie uppger att 50% av de tillfrågade är villiga att betala ett högre pris för en mer miljömässigt hållbar produkt.

I en liknande studie genomförd av Nielsen var motsvarande siffror 81% respektive 66%. 

 

3. Konkurrens

Konkurrenterna gör det redan

Frost & Sullivan har för Autodesks räkning sammanställt rapporten ”Digital Sustainability”.

Rapporten är baserad på 600 intervjuer med primärt små och medelstora företag inom byggnads- och tillverkningsindustrin, varav 199 företag i Norden och 50 i Sverige. Syftet med rapporten är att skapa sig en bild om hur miljöarbetet ser ut och hur långt de har kommit i UK, Benelux och Norden. 

Tydligt resultat

Majoriteten av alla företag i undersökningen har personal som är anställda för att arbeta specifikt med miljöfrågor.

78% av de tillfrågade företagen investerar i teknik för att bli mer miljömässigt hållbara och 76% tror att detta ger dem konkurrensfördel.

Detta linjerar med en undersökning Företagarna gjort som visar att företags hållbarhetsarbete till största delen är affärsdrivet. De tillfrågade i denna undersökning uppger att miljöarbetet syftar till stärkt konkurrenskraft, ökad lönsamhet och att möta kundernas allt högre krav.  

 

 

 

 

4. Gemensam nämnare

Dubbel ROI

Tillverkningskostnad

Under mitten av 80-talet genomfördes studier av bland annat Ford, GM och Rolls Royce som visade att 70% – 80% av en produkts totala kostnad fastställs i konstruktionsstadiet. Mer nyligen har exempelvis British Design Consil och University of Bath styrkt dessa uppgifter och det framhålls än idag från många håll som en vedertagen uppskattning.  

Miljöpåverkan

Enligt EU:s Sustainable Product Policy fastställs även cirka 80% av en produkts totala miljöpåverkan i konstruktionsfasen. Med total miljöpåverkan avses produktion, distribution, användning och återvinning.

Baserat på denna information kan slutsatsen dras att det finns en enorm potential för förbättringar på design- och konstruktionsavdelningen, både avseende tillverkningskostnad och miljöpåverkan, samt att det finns en stark koppling mellan dessa.  

 

graf på produktkostnad

5. Förändrad EU-lagstiftning

Circular economy action plan

EU förväntas rösta igenom merparten av initiativen i ”Circular Economy Action Plan” som tas fram under Q4 2021 – Q1 2022.

Detta innebär även att befintligt ”Eco Design Directive” uppdateras. 

För att uppnå en mer hållbar industri och för att företag ska ta sig an cirkulära affärsmodeller planerar EU att vidta följande åtgärder: 

  • Införa flera olika nivåer av miljömärkning på produkter
  • Tvingande miljömärkning
  • Ny miljömässig lägsta nivå för att få sälja produkter i EU
  • Straffskatter till de företag som inte uppfyller kraven
  • Eventuella bidrag till de företag som uppfyller kraven  

 

 

 

Sammanfattning

Sverige och övriga nordiska länder är bland de främsta i världen som leder arbetet mot en mer hållbar utveckling. Samtidigt efterfrågar kunder i hela världen mer miljömässigt hållbara produkter och merparten kan tänka sig att betala mer för dem.

78% av företag i Benelux, UK och Norden investerar aktivt i teknik för att bli mer miljömässigt hållbara, men vilken teknik investeras i och var? 80% av en produkts totala miljöpåverkan och kostnad fastställs i konstruktionsfasen.

Ingen vet med säkerhet hur kommande miljölagkrav kommer att påverka svensk industri. Något som är säkert är att det succesivt kommer att bli tuffare att uppfylla målen i Agenda 2030.

 

Digitalisering  

Digitalisering i syfte att skapa långsiktig lönsamhet med hjälp av ökad effektivitet och konkurrenskraft, är den enklaste formen av digital hållbarhet. Ofta ger dessa insatser dessutom en positiv miljöpåverkan som bieffekt.

Om miljö finns som en parameter vid sidan av lönsamhet kan samma insats ge betydligt bättre utväxling i miljöarbetet.

Framåt handlar det om att knyta ihop dessa till förbättringsinsatser som ger långsiktigt hållbara resultat, både ekonomiskt och miljömässigt.

Konkreta åtgärder för en mer hållbar industri

Potentialen är som störst vid konstruktionsfasen då det är här 80% av en produkts miljöpåverkan fastställs. Nedan hittar du exempel på några konkreta åtgärder som både ger effektivitetsvinster och en mer miljömässigt hållbar produkt. 

Standardiserad arbetsmetodikSimuleringFärre felEffektivare processerTydlig kommunikationÖka produktens livslängd

Standardiserad arbetsmetodik

Ingen hållbarhetsplan eller miljöcertifiering i världen kan göra produkter miljövänliga om produkten inte är konstruerad för att uppfylla dessa krav.

En standardiserad arbetsmetodik säkerställer att produkter konstrueras eller byggs enligt uppsatt plan för bland annat hållbarhet, kvalitet, pris och tillverkning. Detta säkerställer att alla arbetar på samma sätt, oavsett vem det är på företaget som konstruerar produkten.

En standardiserad arbetsmetodik som främjar moduluppbyggnad underlättar inte bara i produktionsledet utan snabbar även upp konstruktionsarbetet.

Om transporten för produkterna redan är fastställd från början kan modulerna anpassas för att ta mindre plats vid transport, vilket resulterar i att fler produkter kan få plats.

 

Läs mer om arbetsmetodik här

Simulering

Genom att optimera produktens ingående delar säkerställs en lång livslängd samtidigt som produkten håller en låg vikt. Även om en låg vikt inte är det huvudsakliga målet för en produkt, sparas resurser vid materialframställning och transport. Simulering minskar även behovet av fysiska prototyper då produkten kan utvärderas digitalt (digital tvilling).  

Framåt kommer detta att bli en allt viktigare fråga då klimatneutralt stål kommer att bli tillgängligt på bred front. Konsumenter kommer att efterfråga detta allt mer, men är inte beredda på att betala 30% mer för produkten. Då krävs det att vi optimerar produkten för att sänka materialåtgången.

 

Läs mer om simulering här

Färre fel

Att tillverka på felaktiga underlag är inte bara dyrt, det förbrukar material, energi och tid helt i onödan. Genom att integrera affärskritiska system på företaget får alla tillgång till senaste version och ser om en revision är pågående.

Manuell inmatning av data är en annan källa till fel som helt elimineras genom att digitalt överföra originaldata till nästa system i kedjan. All produktdata som skapas vid konstruktion kan enkelt överföras till företagets Affärssystem, Sharepoint, PLM-system m.m.

I bästa fall upptäcks felet i produktion och går att åtgärda alternativt att delen kasseras och görs om. I värsta fall upptäcks felet då produkten redan fraktats ut till kund. Vår erfarenhet är att detta är vanligt förekommande, vilket förbrukar ekonomiska och miljömässiga resurser helt i onödan.

 

Läs mer om systemintegration här

Effektivare processer

En produkt kan vara miljövänlig avseende materialval och livslängd, men om vägen dit förbrukar orimliga mängder tid och resurser är det inte hållbart.

När en ny produkt ska tas fram (New product introduction) eller en befintlig produkt ska uppdateras (Change order management) behövs tydliga processer för att driva detta effektivt, inte minst då företaget har ett nytt hållbarhetsfokus för nya och gamla produkter.

Syftet med livscykelhantering är att säkerställa att samtliga funktioner i produktkedjan har den information som behövs för att kunna genomföra arbetet så effektivt som möjligt. Detta är även nödvändigt vid certifiering i ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) som kräver ett ledningssystem, vilket bär processerna som ska leda oss i rätt riktning.

 

Läs mer om processhantering här

Tydlig kommunikation

Har alla på företaget samma bild av vad som ska tillverkas? Matchar det kundens uppfattning av vad de har köpt? Det går inte att överskatta vikten av en tydlig visuell kommunikation.

Tidigare: Säljaren åker ut till en kund som i sin tur beskriver vad de vill ha för produkt eller tjänst. Genom flera möten, förslag på olika prototyper och med många ändringar blir kunden förhoppningsvis nöjd till slut.

Idag: En kund går in på er webbsida och konfigurerar upp exakt den produkt de vill ha. Här kan kunden tydligt se vad denne beställer. Konfiguratorn framkallar konstruktionsunderlag för kundens specifika produkt som produceras och levereras.

Vilket av dessa alternativ är mest miljömässigt hållbart?

 

Läs mer om konfiguration här

Öka produktens livslängd

Eftermarknad blir en allt viktigare del för företag inom tillverkande industri. Med ett bra upplägg som gör det lätt för slutkunden att underhålla sin produkt, vinner både ni och kunden. Miljön blir också en vinnare då produktens livslängd ökar.

För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs det att produkten konstrueras och byggs i åtanke om att det lätt ska gå att serva den. Om 3D-modellen är korrekt byggd från början kan den även användas som underlag i en kundportal. Här kan kunden visualisera sin maskin och beställa delar eller service till den.

3D-modellen kan även användas för att skapa serviceunderlag och monteringsbeskrivningar i VR. En stark eftermarknad gör produkten mer attraktiv för kunden och mer lönsam för er som leverantör.

 

Läs mer om eftermarknad här

Vad gör Cadcraft för miljön?

De produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder försöker vi leverera så klimatneutralt som möjligt.

Cadcraft har under 2021 installerat 75000kWh solceller på huvudkontoret i Borås. Med detta blir vi självförsörjande cirka sex månader om året.

Många av våra anställda som har tillgång till tjänstebil kör antingen elbil eller laddhybrid och har möjlighet att ladda sina bilar på kontoren. Därmed laddar de helt fossilfritt under den självförsörjande perioden.

 

Är du intresserad av mer inom ämnet hållbar industri?

Läs mer om detta i våra tidigare spaningar här:

Sustainable Design – Gör mer med mindre resurser

Sustainable Design – Bättre affärer med hållbara produkter

 

 

 

 

 

 

 

Vill ni vara med i arbetet om en mer hållbar industri?

Välkommen att kontakta Patrik så berättar han mer

 

 

Patrik Borgenhard

Marketing Manager & Key Account Manager