Innovation med Dr. Beng

Dr. Bengt Järrehult (Dr. Beng)
Efter 11 år i Tyskland och Sydostasien för Akzo Nobel kom han 1997 till SCA i Göteborg Där han sedermera kom att jobba som Director of Innovation and Knowledge Management. Bengt började tidigt jobba med idéhantering, kreativitet och innovation, något som han de senaste 12 åren gjort på heltid.

Bengt är Adjungerad professor på Chalmers och har tidigare varit Adjungerad professor på Lunds Universitet. Hans specialitet är att jobba med de förutsättningar som gynnar mera radikala, genombrottssyftande innovationer i samklang med den dagliga utvecklingsverksamheten.

Bengt erhöll epitetet ”Dr. Beng” i Kina där han varit verksam i perioder.

 

 

 

1

Tyvärr är vi offer för ”Innoflation” där allt vi gör kallas för innovation och i och med det blir begreppet otydligt. Definitionen ”Innovation är att skapa eller hitta insiktsfulla lösningar samt att ta dem till marknaden på ett lyckosamt sätt” verkar passa in på de flesta bolag, kanske även ditt. Det innebär inte att du måste komma på allt själv – men du bör anpassa det du hittat till din verklighet. Du bör bygga den på kundinsikt och den kallas bara för innovation då du har tagit ut den på den avsedda marknaden och sett att kunden är villig att betala för den. Även om man är överens om denna definition möter jag ändå en stark dissonans mellan vad man lägger in i graden av innovation.

Det som de stora etablerade företagen stolt kallar för innovation fnyser start-ups åt och kallar det produktvård eller ständiga förbättringar. Varför inte då använda denna färggranna bild från Harvard Business Review (Maj 2012). Den använder 2 dimensioner; X-axeln är Produkter & Tjänster och Y-axeln Marknader & Kunder. På bägge axlarna skiljer vi på att ägna sig åt det vi redan gör, det som är näraliggande till det vi gör eller till dem vi säljer till idag.  Längst ut ligger det som är helt nytt för oss i form av nya produkter & tjänster eller marknader & kunder. Vi kallar allt som ryms här för innovation, men vi skiljer på Kärnområdesinnovationer, Näraliggande innovationer och Omdanande innovationer.

2

När ska man göra vad? Det beror på mycket, främst vilken bransch man är i och vilken innovationsstrategi man har. Det vanligaste är att man gör små täta steg inom sitt kärnområde. Ofta räcker detta…i alla fall på kort sikt. Om den bransch du jobbar inom inte betecknas som så innovativ, om marknaden mest fokuserar på fysiska produkter och om det finns stora inträdes-barriärer för nya spelare kan man tycka det känns rätt lugnt. Speciellt gäller det om samtidigt de interna ambitionerna är modesta. Har man en liten, men säker vinst varje år, som man anser räcker, samtidigt som man måste plocka ut pengar från stora investeringar man gjort och inte har lust att riska någonting – då räcker kärnområdes-innovationer….åtminstone för stunden.

KÄRNOMRÅDESINNOVATIONER räcker när…(externa faktorer):

 • Den existerande marknaden inte är så innovativ
 • Innovationer är synonymt med produkter
 • Det finns starka erbjudanden på marknaden
 • Barriärerna för andra att komma in är stora
(interna faktorer):

 • Man har en blygsam, men säker vinst varje år
 • Man har stora investeringar gjorda
 • Ens riskaptit inte är stor
 • Man anser att marknaden inte bör störas

 

 

Näraliggande innovationer passar in då man inser att man faktiskt har en sjunkande tillväxt. Man ser att konkurrensen ökar och att t.ex. service-innovationer börjar komma in mer och mer. Detta brukar sammanfalla med att ägarna vill ha en betydligt större tillväxt. Är man då villig att satsa på nya kort under något större risk och osäkerhet, kan det passa att ta resurser från kärnområdes-innovationerna

4-2

NÄRALIGGANDE INNOVATIONER passar när(externa faktorer):

 • Existerande erbjudanden genererar allt mindre
 • Konkurrensen ökar
 • Det finns möjligheter förutom produkter


(interna faktorer):

 • Man behöver en betydande större tillväxt
 • Man har tid att sätta av till “det nya”
 • Man är villig att ta sig an en större risk
 • Man är villig att acceptera en viss osäkerhet

 

Omdanande innovationer har många andra namn. Man kallar det också för disruptiva, radikala eller genombrytande (”Breakthrough”) innovationer. De projekt som tar fram dessa borde redan vara påbörjade när man märker att de behövs. Man behöver ha flera på gång samtidigt och de behöver tid för att visa vilken av dem som verkligen lyfter. De flesta projekt här lyckas inte.

5-2

OMDANANDE INNOVATIONER kommer bäst in när…(externa faktorer)

 • konkurrensen agerar kraftfullt
 • huvudmarknaden stagnerar ellerförsvagas kraftigt
 • ingångsbarriärerna försvinner
(interna faktorer):

 • man behöver en dramatiskt ökad tillväxt
 • man har tid avsatt för nya satsningar
 • man är villig att tänka om och förändra
 • man är villig att investera i det nya
 • man är villig att ta en större risk under osäkerhet

 

 

MEN, när man verkligen inser att man måste ändra sig… är det ofta för sent att börja. Förändringen måste redan vara igång!

 

Skaffa er en definition på vad Ni menar med innovation på ert bolag. Dessutom bör ni i er projektportfölj ha en väl avvägd blandning av projekt med olika grader av innovationer, där de som adresserar dagens kärnområde gör att ni överlever idag och de näraliggande och omdanande innovationsprojekten att ni har det bra även imorgon.

/Dr. Beng

 

Ladda ner ovanstående som Powerpoint