Dr. Beng – Inre och yttre effektivitet

Att göra rätt saker och göra dem rätt

Ett ord som används mycket, men som få förstår att det har två olika betydelser är ordet – effektivitet. Engelskan har två olika ord för det, Efficiency och Effectiveness. I Sverige använder vi ibland begreppen Inre effektivitet och Yttre effektivitet för att skilja på de två betydelserna av ordet. Populärt brukar man säga att Inre effektivitet handlar om att göra saker rätt medan Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker.

Mera formellt definieras de bättre enligt ISO 9000:2000 där Inre effektivitet är “Förhållandet mellan erhållna resultat och de resurser som behövts för att uppnå dessa”. Yttre effektivitet definieras som “Den utsträckning till vilka planerade aktiviteter realiseras och planerade resultat uppnås”.

Definitionerna kanske låter lite krystade, men kan kanske förklaras bättre av bilden nedan där Resultat plottas mot Resurser. Vad vi oftast har är en kurva som flackar ut. Om vi tar två punkter, A i början av kurvan och B i slutet av den, karaktäriseras A av en hög Inre effektivitet, dvs. man får ut relativt mycket resultat av få insatta resurser. Lutningen i punkten är brant, men man har inte fått ut så mycket absolut resultat där, dvs. den Yttre effektiviteten är låg. Förhållandet är det motsatta i punkt B med flack lutning, men högt absolut resultat.

 

 

intre och yttre effektivitet  

 

 

Kan man ha både hög inre och hög yttre effektivitet?

Finns det något motsatsförhållande mellan inre och yttre effektivitet? Ni har nog hört att våra chefer vill ha både och, dvs. rätt saker erhållna på rätt sätt. Nja, rent matematiskt är det ju enkelt att rita upp en kurva som inte flackar ut (bilden nedan), men den är mycket sällan det överensstämmer med sanningen. Det är enklare att gå från 2% till 7% marknadsandel, än vad det är att gå från 62% till 67% marknadsandel. Att göra något som redan är bra ännu bättre kräver mycket mer resurser och blir dyrare än vad som förut var fallet.

 

 

yttre effektivitet

 

 

Företagets older vs. inre/yttre -effektivitet

Från Professor Ulf Johansson från Ekonomiska Fakulteten på Lunds Universitet har jag fått bilden nedan som menar att det är ett motsatsförhållande mellan Inre och Yttre effektivitet.

 

 

inre effektivitet

 

 

Den översta kurvan i bilden menar att vårt fokus på Inre effektivitet ökar med åldern och storleken av ett företag. Företaget med ökad ålder växer mer och mer och ligger därför på den övre flacka delen av kurvan i första bilden. Ledningen har svårt att acceptera att det är svårare och svårare att uppnå den tillväxt som förut gjorde ägarna så glada. Man ser att det blir för dyrt att öka marknadsandelen med 2–3% på samma sätt som förut, vilket gör att man fokuserar på besparingar och att göra saker på ett smartare sätt, dvs. ”rätt sätt”.

Detta är i sig helt sunt, men detta sparande har en negativ sidoeffekt – man glömmer bort att ifrågasätta om man verkligen gör rätt saker. Man får inte pengar och tid över att satsa på framtidens produkter, utan man fokuserar enbart på dagens. Detta är på sikt oerhört farligt.

 

Att ta med sig

”Vad kan vi då göra för att hålla en bättre balans mellan fokus på Inre och Yttre effektivitet? Jo, låt smarta system och datorkraft hålla koll på den Inre effektiviteten genom automatisering, och låt personalens hjärnor fokusera på vad vi anställt dem för – att kreera och skapa innovation.”

/Dr. Beng

 

 

inre och yttre effektivitet

 

Dr. Bengt Järrehult (Dr. Beng)  – Professor i Innovation

Efter 11 år i Tyskland och Sydostasien för Akzo Nobel kom han 1997 till SCA i Göteborg där han sedermera kom att jobba som Director of Innovation and Knowledge Management.

Bengt började tidigt jobba med idéhantering, kreativitet och innovation, något som han de senaste tolv åren gjort på heltid. Bengt är Adjungerad professor på Chalmers och har tidigare varit Adjungerad professor på Lunds Universitet. Hans specialitet är att jobba med de förutsättningar som gynnar mera radikala och genombrottssyftande innovationer i samklang med den dagliga utvecklingsverksamheten. Bengt erhöll epitetet ”Dr. Beng” i Kina där han varit verksam i perioder.