Smart industri

Tre steg till ökad konkurrenskraft

 

 

 

 

 

Tre steg till ökad konkurrenskraft

 

I ”Smart Industri – Digitalisera eller dö” kan du läsa om hur den Fjärde industriella revolutionen tvingar svensk industri att digitalisera för att fortsätta konkurrera på en allt globalare marknad, samt vilka statliga resurser som finns att tillgå för att få hjälp att digitalisera.

I denna publikation ”Smart Industri – Tre steg till ökad konkurrenskraft” går vi mer in på djupet med konkreta insatser som industriföretag kan göra för att öka sin konkurrenskraft.

Genom en ökad konkurrenskraft kan ditt företag bland annat bli bättre på att:

 

 • Behålla nyckelpersoner

 • Behålla kunder och locka nya

 • Gå in på nya marknadssegment

 • Generera högre avkastning

 • Få mer tid till Innovation

 • Öka er produktkvalitet

 

Vad man önskar uppnå med sitt förbättringsarbete beror helt och hållet på den egna utgångspunkten. För många företag inom industrin handlar ökad konkurrenskraft tyvärr ofta om att finnas kvar på marknaden över huvud taget.

 

Customer intimacyProduct leadershipOperational excellence

Customer intimacy

 

 

Kundupplevelse - Resan från B2B till B2C

Enligt rapporten Competing in 2020 (framtagen av Harvard Business Review)  kommer  kundupplevelsen vara den viktigaste differentiatorn år 2020, inom vissa branscher är detta redan ett faktum.

 

Samtidigt finns en tydlig trend där vi tar med oss vårt privata köpbeteende till jobbet. Detta gör att kunder på B2B marknaden i allt större utsträckning förväntar sig samma tillgänglighet, möjlighet till självservice med kostnadsestimering och leveranstid som inom B2C.

Utmaningar och möjligheter

 

  • Tidigt vara en del av kundens köpresa

  • Skapa tilltalande och korrekt beslutsunderlag till kund

  • Korta säljcykeln med ökad valfrihet för kunden

  • Erbjuda affärsmodeller anpassade efter kundens behov

Självservice

 

Enligt Gartner är 2/3 av köpresan redan gjord innan kunden kontaktar en leverantör för att få veta mer om produkten. Man vill som konsument både privat och professionellt göra sig en klar bild av utbudet och sålla bort leverantörer/produkter innan man går vidare med de som verkar matcha behoven bäst.

 

Även de kunder som har behov av en komplex produkt vill kunna se hur den ser ut, vilka mått den har konfigurerad enligt deras önskemål, samt vad den kostar och vilken leveranstid man kan räkna med. Allt detta förväntar man sig att kunna hitta digitalt utan att ringa eller maila någon då man är van vid detta från B2C-marknaden.

 

Självservice kan lösas genom produktkonfiguration direkt på er hemsida. Genom att integrera denna lösning med övriga system på företaget kan man leverera ytterligare data så som pris och leveranstid.

Effektiv försäljning

Samtidigt som produkterna blir allt mer komplexa förväntas säljare kunna serva fler potentiella kunder på kortare tid med beslutsunderlag inför ett eventuellt köp.

 

  • Ökade krav på att anpassa produkterna efter specifika behov och önskemål 

  • Man vill se exakt hur produkten ser ut innan beställning

  • Man har inte tålamod att vänta flera veckor på pris och leveranstid

 

Genom att digitalisera och automatisera vissa steg i försäljningsprocessen, snabbas denna upp, kunden får offerten i realtid och ni kan få ut betydligt fler offerter på kortare tid. Detta kan lösas med en produktkonfigurator, antingen direkt på er hemsida eller som verktyg för säljarna.

Lönsamhet

Det är i många fall ett krav från marknaden att tillmötesgå kundernas önskemål om man vill sälja sin produkt. Inte sällan går detta ut över lönsamheten.

 

  • Tidskrävande ändringar som kunden inte alltid är beredd att betala för

  • Önskemål om korta leveranstider

  • Konkurrensutsatta priser

  • Stort produktutbud ökar omkostnader

 

Säkerställ att ni har ett smidigt sätt att sälja era standardprodukter endast i de konfigurationer där ni gör vinst, kan garantera leveranstid och kvalité. För att göra detta behövs standardisering, moduluppbyggda produkter och ett gemensamt arbetssätt på konstruktionsavdelningen.

Product leadership

 

 

Innovation - Bara en kan vara billigast

När det bara handlar om pris har produkten blivit en commodity och är sannolikt i slutet av sin livscykel.

Om prestandan på era produkter inte vida överstiger era konkurrenters, krävs andra differentiatorer.

Innovativa lösningar, en design som förmedlar kraft och kvalité, en mer tilltalande affärsmodell eller tydligare marknadsföring är exempel på differentiatorer som kan ge konkurrensfördelar på en redan mogen marknad.

Utmaningar och möjligheter

 

  • Skapa mer innovativa produkter

  • Differentiera sig på marknaden

  • Väl avvägda interna beslut baserat på bra underlag

  • Gå från produkt till systemleverantör (PaaS) med service och tjänster knutet till produkten

Ökad innovation

Det kan vara svårt att hitta tid och struktur för att jobba med ny innovation. Tyvärr består ofta produktutvecklingsprocessen endast av mindre förbättringar på befintlig produkt ”produktvård”.

 

  • Vad har vi för mix av gamla beprövade och nya ”cutting-edge” -produkter i vårt utbud?

  • Hur frigör vi tid för utveckling av helt nya produkter?

  • Vilka redskap kan användas för att jobba med innovation?

 

Genom automatisering av tidskrävande moment på utvecklingsavdelningen frigörs tid som kan öronmärkas med ”innovation”.

Ett företag behöver produkter som är lönsamma trotjänare för att tjäna pengar idag men också nya spännande produkter som bygger marknad för framtiden.

Design som konkurrensmedel

I många fall går funktion före form och design, vilket i sin tur inte prioriteras vid utvecklingsarbetet.  Tyvärr dömer vi ofta ”hunden efter håren”  

– Om en produkt inte har ett genomtänkt yttre, hur är det då under skalet?

 

  • Hur ser vår designstrategi ut idag?

  • Kan vi få vår produkt att utstråla våra kärnvärden tydligare genom att arbeta mer aktivt med design?

  • Kan vi nå en bredare marknad om våra produkter ser mer tilltalande ut?

 

En aktiv designstrategi differentierar era produkter på marknaden och ger potentiella kunder känslan av en välkonstruerad kvalitativ produkt.

Genom att börja tidigt med design i produktutvecklingsprocessen kan ni tidigt visualisera hur slutprodukten upplevs exteriört vilket är värdefullt både för interna beslut men även i dialog med kund och leverantörer.     

 

 

Innovativ affärsmodell

Om era produkters prestanda och kvalité samt er affärsmodell liknar resten av branschen finns bara pris kvar att konkurrera om: Dags att se över affärsmodellen.

 

  • Säljer vi ett system eller en produkt?

  • Kan vi hjälpa vår kund få bättre ROI på vår produkt genom kopplade tjänster och system?

  • Kan vi knyta kunderna tightare om vi levererar ett ekosystem de inte kan vara utan?

Det finns en stor möjlighet till differentiering, exempelvis att ge era kunder möjlighet att hyra produkter där service ingår. Ytterligare ett exempel är att bygga en web-plattform runt er produkt som kopplar samman den med andra system och möjliggör automation av service samt underhåll, eller andra mervärden för er kund.

Operational excellence

 

Verksamhetsoptimering - Rätt information till rätt person i rätt tid

 

En verksamhet som idag inte återanvänder tidigare skapad relevant data i övriga system och gör denna tillgänglig för samtliga intressenter, använder onödig tid till administration istället för att träffa kunder, sälja, jobba med innovation, producera etc.

För att få maximal utväxling av produktdatan krävs dessutom processer som aggregerar data och adderar logik.

Tiden då det gick att ”göra som man alltid gjort” är förbi om man vill fortsätta konkurrera med andra som kontinuerligt utmanar sina processer för att hitta ett bättre sätt att arbeta.

Utmaningar och möjligheter

 

  • Utmana befintliga processer

  • Avsätta tid till förbättringsarbete

  • Hur säkerställer vi rätt kompetens hos våra medarbetare?

  • Har vi rätt verktyg?

Smartare dataflöde

Ofta finns ett tydligt fokus inom varje individuell avdelning på företaget att bli effektivare. Tyvärr hamnar ofta gränssnittet mellan företagets olika öar längre ner i prioritet vilket totalt sett ändå ger ineffektivitet.

 

  • Hur mottager vi data från  avdelningen innan oss i försäljnings/orderflödet och hur skickar vi den vidare?

  • Börjar vi varje nytt steg med att förädla/återanvända befintlig data eller börjar vi från noll?

  • Hur mycket tid lägger vi på att manuellt flytta information från ett system till ett annat?

  • Har alla alltid tillgång till senaste revision?

 

Genom att ta vara på den data som skapas i varje led och göra korrekt version lättillgänglig för alla som skall använda kan man undvika onödig administration och undvika missförstånd. 

 
 

Minskat antal fel

Om en utdaterad eller felaktig version av konstruktionsunderlaget ligger till grund för vad inköp beställer, leverantör levererar och vad produktion tillverkar är det svårt att göra en lönsam leverans till kund.

 

  • Vilka händelser föranleder förändring av en produkt?

  • Hur och när får andra intressenter reda på att vi gjort en förändring?

  • Är det viskningsleken som säkerställer att kunden får det hon/han beställt?

 

En förändring bör godkännas av och flaggas för intressenter i de system som är relevanta för dem. Datan bör aggregeras så att man kan spåra vilka revisioner av respektive komponent som användes vid aktuell tidpunkt, detta underlättar även för eftermarknad då det är dags för service eller garantiåtaganden.    

 

Kan vi bli bättre?

Det fungerar fortfarande ok att bara ta i lite hårdare på vårt gamla beprövade sätt för att nå deadline och ok lönsamhet, men vad händer när alla andra blir mer effektiva?

 

  • Var har vi störst behov att bli bättre?

  • Har vi rätt kompetens?

  • Har vi rätt verktyg?

 

Första steget är att säkerställa att vi har rätt verktyg och kompetens för att få så mycket som möjligt av vårt befintliga arbetssätt. Utbildning, och bättre anpassade verktyg kan genom punktinsatser höja effektiviteten.

 
 

Förbättring i system

Större punktinsatser är bättre än inget förbättringsarbete alls, men inte lika effektiva som ett kontinuerligt och strategiskt arbete med långsiktigt mål. Som med allt annat krävs att man tränar för att bli bättre…

 

  • Hur får vi kontinuitet i vårt förbättringsarbete?

  • Hur lägger vi upp en långsiktig strategi för förbättring?

 

Om vi kommer överens om att förbättring är viktigt förtjänar detta en plats i kalendern. Analysera era största flaskhalsar, prioritera, planera och genomför förbättringsarbetet. Omvärdera löpande utmaning, plan och önskat resultat.

What's next?

I många fall är förbättringsarbetet reaktivt, en reaktion på ett befintligt problem snarare än en proaktiv branschanalys av vad som kommer att krävas för att vara konkurrenskraftig om några år.

 

  • Hur kan vi bli mer proaktiva?

  • Vem vet vad som händer i framtiden?

 

Bjud in era kunder till dialog runt vilka behov de ser framöver och fråga era leverantörer vad de har för teknik under utveckling.

Var proaktiva och analysera ständigt var er bransch är på väg och vad som krävs för att komma dit först.

 

Det handlar om inställning

Cadcraft har ca 1700 kunder primärt inom tillverkande industri och byggnadsindustri. Vi har varit i branschen i över 35 år och det är tydligt för oss att framgång till stor del är en inställningsfråga. De företag som har förbättringsarbete högt på den dagliga agendan är de som växer och är lönsamma.

Att ”göra som man alltid har gjort” är oftast inget framgångsrecept på en marknad som drivs av ständig teknisk utveckling.

 

Det största hotet är inte att göra fel utan att inte göra någonting alls.

Vill ni öka ert företags konkurrenskraft?

Tveka inte på att kontakta oss!

 

Patrik Johansson

Account Manager