Sustainable Design

Bättre affärer med
hållbara produkter

Vad driver utvecklingen?

Inom vissa delar av tillverkande industri finns tydliga lagkrav som driver delar av miljöarbetet tidigt i produktutvecklingen. Ibland är det marknaden som driver på där kunden har ett miljöintresse, men det är ofta som miljöarbetet inom tillverkande industri är en efterkonstruktion där produkten utvecklas enbart ur ett funktions- och kostnadsperspektiv.

På vissa marknader finns varken lagkrav eller ett tydligt intresse hos kunden avseende produktens miljöpåverkan, vilket kan göra det svårt att motivera ett omfattande miljöarbete.

 

Pendeln svänger

Enligt en undersökning genomförd 2020 av IBM håller dock detta på att ändras.

Oavsett om företaget är verksam inom en B2B-eller B2C-marknad är det i slutändan människor som är konsumenten, vilket även denna undersökning påvisar då åtta av tio personer menar att miljövänlighet är en viktig faktor när de skall köpa en ny produkt.

Merparten av dessa kan dessutom tänka sig att betala mer för en produkt med tydlig miljöprofil.

 

IBM:s undersökning har identifierat fyra kundgrupper:

 

Value driven consumers

– Prioriterar primärt bästa prestanda eller lägsta pris.

 

Purpose driven consumers

– Handlar produkter från företag vars framtoning linjerar med sina egna värderingar.

 

Brand driven consumers

– Handlar välkända märken som de uppfattar har hög status och kommunicerar ”rätt” värderingar till omvärlden.

 

Product driven consumers

– Kunder som gör noggranna efterforskningar inför varje inköp och prioriterar en produkt med rätt funktionalitet.

 

Vad innebär detta för B2B-försäljning inom svensk industri?

Vårt personliga köpbeteende påverkar i stor utsträckning hur vi agerar i vår yrkesroll. Om ni är en ”Value driven Consumer” privat är chansen stor att det är så ni upphandlar produkter professionellt.

Just i fallet ”Value driven consumer” är det troligt att ni kontaktar ett flertal tillverkare av det ni efterfrågar, utan speciell hänsyn till miljöprofil. Så är även fallet med ”Product driven consumer” som primärt letar efter den bästa tekniska lösningen.    

De andra kundgrupperna ”Brand driven consumer” och ”Purpose driven consumer”, som i denna undersökning utgör nästan hälften av alla tillfrågade konsumenter, har en betydligt högre benägenhet att sortera bort produkter och leverantörer tidigt i köpresan.

 

Blir ni bortsorterade direkt?

Finns det en efterfrågan om miljövänliga och hållbara produkter hos era kunder? Om inte, kan anledningen vara att ni inte är ett alternativ för de ca 40% som prioriterar denna aspekt? Finns det en risk att det råder brist på kommunikation om miljö mellan företaget och era kunder?

 

Det är tydligt att trenden gällande miljövänliga och hållbara produkter är här för att stanna och spelar allt större roll för konsumenter.  

 

Var börjar man?

Det är lätt att tänka att miljöarbetet primärt handlar om en grönare produktion och återvinning i produktlivscykelns slutskede, men forskning visar att ca 80% av en produkts miljöpåverkan bestäms redan i utvecklingsfasen. Detta innebär att konstruktionsavdelningen har stor påverkan på hur miljövänlig företagets produkt är.

Följande är exempel på parametrar som till stor del låses redan i konstruktionsfasen vilka ger stor inverkan på produktens miljöpåverkan.

 

 

Material

– Går produkten att bygga av alternativa material med mindre miljöpåverkan?

 

Vikt

– Går det att bygga produkten lättare med bibehållen hållfasthet?

 

Paketering

– Kan produkten konstrueras och produceras så att den tar mindre plats vid frakt?

 

Servicevänlighet

– Är produkten lätt att underhålla?

 

Livslängd

– Kan produktens livslängd förlängas för ökat kundvärde utan ökad miljöpåverkan?

Vad lär vi oss av detta?

Hur skall vi jobba framåt?

Med 35 år i branschen och kontinuerlig kontakt med våra ~1700 kunder har vi på Cadcraft insyn i de utmaningar och möjligheter som svensk industri står inför.

Vi arbetar dagligen med digitaliseringsprojekt ute hos våra kunder och upplever att det finns ett stort driv att nå en högre effektivitet, hållbarhet och ökad konkurrenskraft.

Utmana er själva

De projekt som blir mest framgångsrika är de där det finns en öppen och prestigelös dialog med representanter från företagets olika avdelningar. ALLA processer kan bli effektivare. Ett minimalt merarbete på en avdelning kan ge enorma effektivitetsvinster på nästa avdelning i kedjan. 

 

Cadcraft Discovery Workshop

Cadcraft Discovery Workshop är en process som ofta används för att hitta var potentialen sitter i företagets verksamhet, vilken avkastning olika insatser ger och hur det bör prioritera.

 

Mer inspiration

I vår publikation Smart Industri – Digitalisera eller dö diskuterar vi hur den Fjärde industriella revolutionen tvingar svensk industri att digitalisera för att fortsätta konkurrera på en allt globalare marknad, samt vilka statliga resurser som finns att tillgå för att få hjälp att digitalisera.

I Smart Industri – Tre steg till ökad konkurrenskraft går vi in på djupet med konkreta insatser som industriföretag kan göra för att öka sin konkurrenskraft.

I Smart Industri – Hur stor påverkan har Covid-19 på industrin?  tittar vi på hur Svensk industri har klarat pandemin jämfört med resten av världen.

 

Vill ni arbeta mer hållbart?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer

 

 

Patrik Borgenhard

Marketing Manager & Key Account Manager