PLM

Vad är PLM?

PLM (Product Lifecycle Management) innebär att hantera den fullständiga livscykeln för en produkt från idé till färdig produkt och kopplar samman människor, processer, data och system. Lösningen säkerställer att de olika disciplinerna i företaget har informationen de behöver för att kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt. PLM är också ett effektivt verktyg i samband med produktutveckling för att säkerställa kvalitet, korrekt information och funktionalitet.

Med PLM kan du spåra information om din produkt. Du kan avgöra varför, hur och av vem processen har drivits som till exempel lett till beslut om att ändra befintlig produkt (Change Order Management) eller att utveckla en ny produkt (NPI – New Product introduction).

 

Varför ska du investera i PLM?

PLM är den enda lösningen som omfattar en hel produkts livscykel, inte enbart konstruktion eller tillverkning eller service utan allt detta. Lösningen gör det möjligt för företag att bli mer effektiva samt minska förseningar och fel som händer idag.

Utmaningar med samarbete och projektgenomförande är vanligt under själva skapandeprocessen av en produkt. Dessa problem kanske uppdagas först vid tillverkning och ger höga kostnader under produktionen. Delar som tillverkats mot felaktiga specifikationer måste skrotas, leverantörer levererar fel delar som i sin tur orsakar förseningar i slutleverans, garantikostnader orsakas av bristande kvalitetsprocesser etc.

PLM förbättrar alltså samarbetet mellan alla intressenter i produktens livscykel för att avsevärt påverka tid, kvalitet och kostnad.

Komplexitet och ineffektivitet

Ökad produkt- och processkomplexiteten

Den ökande produkt- och processkomplexiteten drivs av anledningar som:

 • Ökande marknadskrav
 • Kortare ”time to market”
 • Växande produktportföljer
 • Nya konkurrenter
 • Ökande lagkrav
 • Nya utmaningar som till exempel produkters hållbarhet

Eliminera etablerade ineffektiviteter

Hur hanterar du ineffektivitet på ditt företag?

Utöver olika filformat finns det också olika arbetssätt och lösningar för fildelning och att få data till någon annan utan att behöva knappa in det igen, skriva om det, skicka det igen eller berätta om det för någon.

Identifiera era flaskhalsar i processen och hitta sätt att undvika dem. Kanske börjar detta redan i design- eller konceptarbetet och sedan hela vägen fram till leveranskedjan och leverantörssamarbetet.

Att övervinna bristen på samarbete och se till att alla är på samma sida är viktigt, att se till att alla arbetar med samma information och inte utövar onödigt manuellt arbete.

Få tillbaka kontrollen

Med rätt PLM-lösning och rådgivning kan du:

 • Få kontroll över dina affärsprocesser
 • Få insikter i dina processer
 • Använda dessa insikter och ta bort flaskhalsar i ditt dagliga arbete genom att etablera standardiserade, effektiva affärsprocesser

En gemensam plattform

Låt PLM vara den gemensamma plattformen för data, processer och resultat över alla affärsenheter. Lösningen är tillgänglig för alla, lätt att använda för att möta olika intressenters behov samt flexibel för att anpassas till era behov.

PLM blir er ”sanna datakälla”, vilket gör det möjligt för vem som helst att arbeta med samma data i senaste versionen. Lösningen hanterar processer online och visar vem som är ansvarig, bifogar relevant information och meddelar automatiskt intressenter om viktiga händelser. PLM lösningen tar också fram personliga uppgiftslistor, påminner om väntande åtgärder och ger statusrapportering i realtid. Detta innebär att Exceltabeller och diagram inte behöver hanteras manuellt.

PLM kopplar inte bara samman människor, data och processer utan interagerar också med befintliga system, ersätter manuell hantering, förhindrar fel, ökar kvaliteten och sparar tid. PLM kan bädda in information från externa system, men också vidarebefordra information. Kundinformation i CRM kan överföras till PLM lösningen och därefter skicka en godkänd stycklista (BOM) till ett affärssystem efter slutförandet av en ändringorder.

Fördelar med PLM

Se hur du kan få tillgång till data och projektstatus i realtid och automatisera dina processer.

Rik och smart onlinedata

Gör produktdata tillgänglig online för alla, på vilken plattform som helst. Konfigurerbara formulär möjliggör ändringar, valideringar, formler, markeringar, filtrering, åtkomstkontroll och full spårbarhet.

Läs mer

Arbetsflöden för att vägleda och spåra

Automatisera och standardisera processflöden. Fördefiniera ansvar och automatiska meddelanden för att öka effektiviteten i affärsprocesserna.

Läs mer

Status i realtid och KPI:er

Identifiera och åtgärda förseningar i tid genom användardefinierade informationssidor och starta korrigerande åtgärder. Använd tidslinjer för att fastställa trender och implementera uppdateringar av affärsprocesser om det behövs.

Läs mer

 

Olika lösningar för olika behov

Vi erbjuder några olika lösningar från Autodesk för effektivare processer, där dina behov och affärsmål lägger grunden för den valda lösningen.

Vad förväntar du dig av ett PLM-verktyg?

Många av våra kunder förbättrar sina resultat inom:

 • Ändringshantering
 • Kvalitetshantering
 • Stycklistehantering (BOM)
 • NPI (ny produktintroduktion)
 • Leverantörssamarbeten
 • Projektledning

 

Kontakta oss på Cadcraft för att få veta mer om hur ni kan förbättra processerna kring er produkt!